Algemene voorwaarden

1.           Onverminderd de toepasselijkheid van eventuele bijzondere voorwaarden die voorzien hebben op deze algemene verkoopsvoorwaarden, zijn deze algemene verkoopsvoorwaarden toepasselijk op die contractuele verhoudingen tussen Dutch Food Experts BVBA (hierna ‘verkoper’ genoemd) en haar klanten. Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden geacht aanvaard te zijn door de klant door het enkele feit van de door hem geplaatste bestelling. Aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden impliceert tevens dat de klant volledig verzaakt aan zijn eigen algemene voorwaarden.

2.           Alle tarieven, technische inlichtingen, aanduidingen van gewicht en afmetingen, en in het algemeen alle specificaties die door de verkoper worden meegedeeld, worden slechts ten indicatieven meegegeven. Behoudens uitdrukkelijk anders is overeengekomen, binden zij de verkoper derhalve niet.

3.           De bestellingen worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden zoals die op de datum van de levering van kracht zijn. Elke taks of belasting betaalbaar of te betalen op de prijzen van de verkoper is steeds ten laste van de klant indien na de datum van de overeenkomst een of meer kostprijsfactoren (zoals bijvoorbeeld in- of uitvoorheffingen op de grondstoffen) een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden is de verkoper gerechtigd de overeenkomen prijs overeenkomstig te verhogen.

4.           De levertermijn die door de verkoper worden ingedeeld, worden slechts ten indicatieven titel gegeven. Eventuele overschrijdingen van deze termijnen kunnen in geen geval aanleiding geven tot ontbinding van de koopovereenkomst of tot schadevergoeding.

5.           De verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen die evenveel gedeeltelijke verkopen uitmaken. De gedeeltelijke levering van een bestelling kan in geen geval de weigering tot betaling van de geleverde goederen rechtvaardigen.

6.           Bij koop vindt de levering plaats “ex works het magazijn waar de betrokken goederen door de verkoper worden opgeslagen ten behoeve van de klant”, volgens de voorwaarden incoterms 2000, tenzij anders vermeld op de factuur of schriftelijk overeengekomen met de klant. Het risico van de zaak gaat over op het moment dat de verkoper deze ter beschikking stelt van de klant. Niettegenstaande hetgeen voorafgaat, kunnen de verkoper en de klant overeenkomen dat de verkoper voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen komt in dat geval ook op de klant. De klant kan zich tegen deze risico’s verzekeren.

7.           De goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de aangekondigde prijs, met inbegrip van de kosten en intresten. Niettegenstaande hetgeen voorafgaat, zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van de verkochte goederen integraal worden gedragen door de klant vanaf het moment dat de verkochte goederen aan hem worden geleverd. Tot het ogenblik dat de bovenvermelde betaling integraal is gebeurd, is het de klant uitdrukkelijk verboden om de geleverde goederen te verpanden of te bezwaren met eender welk zekerheidsrecht. De klant zal, voorafgaand aan de bovenvermelde integrale betaling, op de geleverde goederen een teken aanbrengen dat duidelijk toonbaar weergeeft dat de geleverde goederen eigendom blijven van de verkoper. Voor zover als nodig wordt bovenvermelde clausule voor elke levering geacht te zijn herhaald. De klant verbindt zich ertoe de verkoper onmiddellijk via aangetekend schrijven te verwittigen van elk beslag uitgeoefend door een derde.

8.           Indien de solvabiliteit van de klant in twijfel wordt gebracht, zoals bij het niet of laattijdig betalen van facturen, behoudt de verkoper zich het recht voor om voor nog uit te voeren leveringen een voorafgaande betaling op te leggen, dan wel zekerheden te vragen, waarbij de gebreke de verkoper gerechtigd is de overeenkomst onmiddellijk eenzijdig te ontbinden.

9.           Indien de klant één van haar essentiële verplichtingen niet nakomt, zoals de tijdige betaling van de facturen, al in geval van protest van een waardepapier, beslaglegging een aanvraag tot gerechtelijk akkoord, aangifte van faillissement, een opschorting van betaling, vereffening, of elk ander feit dat kan leiden tot de insolvabiliteit van de klant, behoudt de verkoper zich het recht voor om de overeenkomst zonder rechterlijke machtiging en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden. In dat geval heeft de verkoper het recht om de eventueel betaalde voorschotten te behouden als gedeeltelijke schadevergoedingen, ongeacht het recht van de verkoper om aan hogere schadevergoeding te vorderen indien hij die schade aantoont.

10.        De facturen van de verkoper zijn betaalbaar op diens maatschappelijke zetel. De betaling van de goederen geschiedt contant bij de levering, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen.

11.        Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.

12.        Bij niet-betaling op de vervaldag behoudt de verkoper zich het recht voor de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding.

13.        In geval van niet-betaling van een deel of het geheel van de factuur op de vervaldag, is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintrest verschuldigd op het onbetaalde factuurbedrag volgens de wettelijke rentevoet vermeerderd met 5%, zonder dat die interest lager kan zijn dan 12% en dit voor elke reeds begonnen maand. Bovendien is de klant in geval van niet-tijdige betaling van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van 50 euro, onverminderd het recht van de verkoper om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

14.        De klant zal de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst controleren op hun bruikbaarheid, verkoopbaarheid, samenstelling en enige andere relevante eigenschappen evenals desgevallend hun conformiteit met de specifieke eigenschappen zoals overeengekomen in de bijzondere voorwaarden. Iedere klacht moet de verkoper binnen de 8 dagen na de levering schriftelijk bereiken. Het gebruik of de herverkoop zelfs van een gedeelte van de geleverde goederen, veronderstelt de goedkeuring ervan. Na deze termijn zal geen enkele klacht nog worden aanvaard. Voor hetgeen niet tot de fabricatie van de verkoper behoort is de duur en de omvang van de waarborg van de verkoper steeds beperkt tot de waarborg waarvan de verkoper zelf kan genieten bij de producent of zijn leverancier (back-to-back). Behoudens andersluidend dwingende wettelijke verplichtingen bestaat de waarborg van de verkoper er enkel in dat goederen die na ontvangst van de bovenvermelde schriftelijke klacht als niet conform worden erkend door de verkoper naar keuze van de verkoper worden vervangen binnen de termijn die de verkoper daarvoor nodig acht of worden teruggenomen mits creditering van de betreffende factuur.  Alle kosten betreffende deze vervanging of terugname, waaronder begrepen maar niet beperkt tot port, douane, enz… zijn steeds ten laste van de klant. De toepassing van de waarborg kan in geen enkel geval aanleiding geven tot schadevergoeding. De maximale aansprakelijkheid van de verkoper zal in elk geval nooit de aankoopprijs van het product, betaald door de oorspronkelijke koper, overschrijden. De koper verzaakt uitdrukkelijk en in alle omstandigheden in het voordeel van de verkoper aan elke vordering inzake onrechtstreekse schade en gevolgschade. De exception non adimpleti contractus en aan schuldvergelijking.

15.        Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord tussen de partijen, wordt de verkoper niet geacht kennis te hebben van of rekening gehouden te hebben met de specifieke toepassing die de klant zal maken van de gekochte goederen.

16.        De verkoper wordt van rechtswegen bevrijd van het niet uitvoeren van een bestelling of opdracht bij elk geval van overmacht. Worden als gevallen van overmacht beschouwd. Uitputting van de voorraad, uitblijven van de leveringen door de leveranciers van de verkoper, vernietiging van goederen ten gevolge van ongevallen, machinebreuk, staking of lockout, brand, overstroming, enz… De verkoper is niet verplicht het ontoerekenbare en onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen. Daarenboven is de verkoper niet aansprakelijk voor de niet-uitvoering of gebrekige uitvoering van zijn verbintenissen. Indien deze niet– of gebrekige uitvoering verband houdt met gewijzigde, economische of andere omstandigheden die de verkoper op het ogenblik van het tot stand komen van de overeenkomst niet heeft voorzien en waardoor de uitvoering van de verkoopovereenkomst zoals tussen de partijen overeengekomen. In ernstige mate belemmerd wordt of onmogelijk wordt gemaakt.

17.        De wissels die de verkoper zou trekken brengen noch novatie noch een afwijking aan bovenstaande clausules met zich mee. De huidige verkoopsvoorwaarden blijven volledig toepasselijk.

18.        Indien een bepaling van deze algemene verkoopsvoorwaarden on afdwingbaar zou zijn of strijdig met een bepaling van dwingend recht zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van de algemene verkoopsvoorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet afdwingbaar is of strijdig is niet dwingend raakt. De on afdwingbare of strijdige bepaling zal automatisch geacht worden vervangen te zijn door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij die van de partijen.

19.        Het niet-toepassen door de verkoper van één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden zal geenszins kunnen worden beschouwd als een verzaking van deze voorwaarden.

20.        Alle contractuele verhoudingen met de verkoper worden beheerd door het Belgisch recht. Iedere botviering van welke aard ook behoort uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.